wybory
konkurs

konkurs_witryny
zjazd

Program Wyborczy Komitetu Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej

Program Wyborczy Komitetu Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej wywodzi się z przeszło 100-letniej tradycji i działań na rzecz Sanoka i powiatu sanockiego. Tak, jak w przeszłości głównym celem była praca w kierunku upiększania Sanoka i Ziemi Sanockiej, tak obecnie tradycje te chcemy kontynuować i rozwijać zgodnie z duchem czasu ponad podziałami społecznymi i politycznymi.

Za główne cele stawiamy:

w Radzie Powiatu

 • Rozwój przedsiębiorczości, łagodzenie i likwidacja skutków bezrobocia na terenie powiatu w oparciu o środki funduszu pracy i programów celowych.
 • Pozyskiwanie w maksymalnym stopniu funduszy pomocowych z UE w celu realizacji projektów rozwoju powiatu.
 • Remonty dróg, mostów i chodników na obszarze powiatu przy udziale unijnych środków pomocowych.
 • Dążenie do włączenia szpitala powiatowego do Krajowej Sieci Placówek Służby Zdrowia.
 • Dostosowanie służby zdrowia do potrzeb starzejącego się społeczeństwa - utworzenie oddziału paliatywnego, rehabilitacyjnego, opieki długoterminowej.
 • Rozbudowa systemu ratunkowego poprzez zakup karetek, sprzętu medycznego, zwiększenie ilości zespołów wyjazdowych.
 • Dostosowanie profili nauczania w szkołach średnich do potrzeb rynku pracy.
 • Realizacja projektów wspomagających utrzymanie i rozbudowę placówek kulturalnych- ośrodków kultury, muzeów.
 • Wspomaganie rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez dofinansowanie klubów i stowarzyszeń sportowych.
 • Budowa sali gimnastycznej dla LO II w Sanoku.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu poprzez współpracę z policją, prokuraturą i sądownictwem w celu eliminowania zachowań patologicznych i chuligaństwa.
 • Budowa we współpracy z innymi samorządami bezpłatnego szerokopasmowego dostępu do Internetu.

w Radzie Miasta

 • Nowe opracowania planistyczne ułatwiające działalność inwestycyjną.
 • Zagospodarowanie Placu Św. Michała i ul. F.Gieli nowymi obiektami mieszkalno-usługowymi i biurowymi.
 • Estetyzacja miasta poprzez remonty budynków, chodników, dróg oraz terenów zielonych.
 • Likwidacja barier komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych na drogach, chodnikach i w obiektach użyteczności publicznej.
 • Budowa i adaptacja obiektów na mieszkania komunalne i socjalne.
 • Powołanie Fundacji Ochrony Zabytkowych Pomników i Nagrobków Cmentarzy Sanockich.
 • Realizacja projektów wspomagających utrzymanie i rozbudowę placówek kulturalnych podległych innym samorządom - MBL, Muzeum Historyczne.
 • Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych, budowa nowego stadionu piłkarskiego, przebudowa kompleksu basenowego.
 • Przeznaczenie brzegów Sanu na tereny wypoczynku i rozrywki, budowa przystani wodnej, kempingu, ścieżek spacerowych i rowerowych.
 • Powołanie Straży Miejskiej do utrzymania porządku na ulicach, placach targowych, imprezach masowych.
 • Zwiększenie ilości miejsc w przedszkolach w celu ułatwienia rodzicom zapewnienia opieki nad dziećmi.
 • Utworzenie przez Radę Miasta Funduszu Stypendialnego dla najzdolniejszej młodzieży.
 • Utworzenie w strukturze samorządu miejskiego Centrum Obsługi Inwestora.