sanoczaniezjazd

STATUT

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ SANOKA I ZIEMI SANOCKIEJ

ROZDZIAŁ I

NAZWA, RODOWÓD, TOŻSAMOŚĆ, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁALNOŚĆI, CHARAKTER PRAWNY, STRUKTURA I ORGANIZACJA TOWARZYSTWA, UPRAWNIENIA I ZOBOWIĄZANIA.

§ 1

Towarzystwo nosi nazwę "TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SANOKA I ZIEMI SANOCKEIJ", dalej w treści statutu określane jest także, jako Towarzystwo lub TPSiZS. Jest stowarzyszeniem społeczno - kulturalnym, które wcześniej działało pod nazwami: od 15 grudnia 1904r, jako Towarzystwo Upiększania Miasta Sanoka, od 25 lipca 1934r, jako Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sanockiej i od 10 sierpnia 1964r, jako Towarzystwo Rozwoju i Upiększania Miasta Sanoka. Łączą te Towarzystwa tożsame cele i zadania ujęte w prawomocnych statutach, a także ci sami członkowie, sanoczanie, którzy wielopokoleniowo te Towarzystwa powoływali do życia i organizowali ich działalność. Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej jest Towarzystwem samodzielnym, samorządnym i apolitycznym, kładącym nacisk na patriotyczne wychowanie obywatelskie służące rozwojowi Rzeczpospolitej Polskiej, pielęgnującym dziedzictwo kulturowe oraz polską tożsamość narodową. Towarzystwo może współdziałać przy stwarzaniu warunków dla rozwoju kultury mniejszości narodowych w regionie.

§ 2

Siedzibą Towarzystwa jest Królewskie Wolne Miasto Sanok, a terenem działalności obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W szczególności Towarzystwo obejmuje swym działaniem: miasto Sanok i Powiat Sanocki. Sanok i Ziemia Sanocka w granicach historycznych są dla członków TPSiZS "Małą Ojczyzną". Towarzystwo może współpracować z mieszkańcami i przyjaciółmi Sanoka i Ziemi Sanockiej zamieszkałymi na terenie kraju jak i zagranicą.

§ 3

Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej jest Towarzystwem społeczno -kulturalnym o poszerzonym zakresie działalności związanej z gospodarczym i turystycznym rozwojem miasta Sanoka, Powiatu Sanockiego i Ziemi Sanockiej; zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Towarzystwo zrzesza ludzi zainteresowanych pięknem i rozwojem miasta Sanoka, Powiatu Sanockiego i Ziemi Sanockiej.

§ 4

Towarzystwo może powoływać Koła TPSiZS miejscowe w Sanoku i zamiejscowe w obszarze Ziemi Sanockiej i na terenie całego kraju w większych skupiskach sanoczan i mieszkańców regionu.

§ 5

Towarzystwo wydaje "Rocznik Sanocki" i inne wydawnictwa związane z Sanokiem i Ziemią Sanocką, głównie przez własne Wydawnictwo zarejestrowane w Międzynarodowym Biurze Numeru Książki.

§ 6

Towarzystwo może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych w szczególności krajów Unii Europejskiej o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 7

Zarząd Towarzystwa używa pieczęci podłużnej z napisem: Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej.

§ 8

Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej może posiadać odznakę organizacyjną, emblemat i sztandar.

§ 9

Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej ma prawo nadawania osobom fizycznym i prawnym odznaki honorowej "Zasłużony dla Sanoka" ustanowionej zgodnie z prawem w 1975r przez Towarzystwo Rozwoju i Upiększania Miasta Sanoka. Przyznawanie tej odznaki opiera się na "Regulaminie odznaki honorowej - Zasłużony dla Sanoka", zatwierdzonym przez Walne Zebranie Członków. Towarzystwo dla swoich członków może w uznaniu zasług dla miasta Sanoka, Ziemi Sanockiej i Rzeczpospolitej Polskiej występować do władz z wnioskiem o uhonorowanie ich odznaczeniem państwowym a także resortowym.

§ 10

Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników, może też wykonanie zadań zlecić jednostce specjalistycznej.

§ 11

Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej jest kontynuatorem i spadkobiercą idei, celów, zadań i wartości materialnych poprzednich Towarzystw jak w §1 statutu, a szczególnie w sposób bezpośredni Towarzystwa Rozwoju i Upiększania Miasta Sanoka. Wszystkie uprawnienia, zobowiązania i zawarte umowy Towarzystwa Rozwoju i Upiększania Miasta Sanoka zachowują swą ważność i są obowiązujące dla Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej, w tym również odznaka honorowa "Zasłużony dla Sanoka" według wzoru z 1995r. Pozostają też ci sami członkowie, finanse, wartości materialne, lokal i Zarząd do wyborów w normalnym trybie w roku 2000.

ROZDZIAŁ II

CELE, ZASADY, FORMY I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 12

Celem Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej jest działalność i troska o dalszy, wszechstronny rozwój miasta Sanoka, Powiatu Sanockiego i Ziemi Sanockiej. Poznawanie i popularyzowanie wiedzy o mieście, regionie i jego mieszkańcach; utrwalanie dziedzictwa materialnego architektury, kultury i sztuki, a także dokumentów pamięci historycznej i współczesnej Sanoka i Ziemi Sanockiej. Udział w kształtowaniu kultury materialnej, obyczajowej i miejsca zamieszkania, zainteresowania rozwojem oraz estetyką miasta i regionu, a także kształtowanie patriotyzmu lokalnego. Organizowanie działań kulturalnych, gospodarczych, ochrony zabytków i ochrony środowiska naturalnego.

§ 13

Towarzystwo realizuje swoje cele stosując określone zasady działania, jakimi są:
 1. Zrzeszenie sanoczan i sympatyków z Powiatu Sanockiego i Ziemi Sanockiej do działalności społecznej. Pobudzanie działalności młodzieży do działań na rzecz miasta i okolic. Organizacja pracy Kół Towarzystwa, wdrażanie zasad samorządności i odpowiedzialności.
 2. Poznawanie, przekazywanie i publikowanie wiedzy historycznej i współczesnej o mieście i regionie. Upowszechnianie tradycji, obyczajów lokalnych, historii, sztuki i nauki. Tworzenie wzorców uczestnictwa kulturowego, ujawnianie talentów twórczych i opieka nad nimi.
 3. Kształtowanie kultury materialnej i obyczajów życia codziennego; utrwalanie pamiątek i dowodów dziejowej przeszłości Sanoka i regionu, opieka nad istniejącymi pomnikami historii, kultury i sztuki tutejszego regionu.
 4. Poznawanie i propagowanie piękna walorów geograficznych, przyrodniczych i turystycznych miasta i regionu, troska o ich rozwój i ochronę środowiska naturalnego.
 5. Realizowanie funkcji inspirującej i opiniodawczej, współpraca z władzami miasta i powiatu, składanie wniosków, projektów i memoriałów w sprawach dotyczących rozwoju miasta i regionu.
 6. Zbieranie w różnych formach funduszów dla realizacji celów Towarzystwa. Ewentualne prowadzenie działalności gospodarczej wg ogólnych zasad z przeznaczeniem zysków dla realizacji celów statutowych TPSiZS.

§ 14

Cele i zasady działalności Towarzystwa realizowane są w określony sposób przez:

 1. Działalność publicystyczną, prasową, radiową, naukową; prowadzenie odczytów i wykładów o przeszłości jak i teraźniejszości miasta oraz regionu, a także wydawanie drukiem roczników sanockich zawierających wiedzę historyczną, folklorystyczną, kulturalną, artystyczną, gospodarczą, techniczną i ogólną związaną z Sanokiem i jego okolicą. Zbieranie informacji o przeszłości i teraźniejszości miasta - studia, wywiady, nagrania i inne.
 2. Wspomaganie gromadzenia, kolekcjonowania, ochraniania i rewaloryzacji dziedzictwa materialnego kultury; ochrona zabytków, pomników i cmentarzy.
 3. Współpracę z innymi organizacjami i instytucjami życia kulturalnego w środowisku lokalnym, a także współprace z naukowcami interesującymi się przeszłością, teraźniejszością i przyszłością miasta Sanoka i regionu.
 4. Inicjowanie otwartych imprez kulturalnych lokalnych i regionalnych: wystaw, plenerów, zlotów, koncertów, zjazdów i innych, a także organizowanie działalności członków Towarzystwa w różnych formach, takich jak: spotkania, wycieczki, zabawy oraz rozwijanie współpracy z organizacjami młodzieżowymi. Inspirowanie członków TPSiZS do działalności we wszystkich dziedzinach przewidzianych statutem.
 5. Popieranie zespołów kulturalnych i artystycznych tutejszego regionu, pielęgnowanie sztuki regionalnej, ochrona zabytków geograficznych i przyrodniczych; realizowanie inicjatyw służących zachowaniu i upowszechnianiu tradycji, obyczajów lokalnych, podnoszących poziom kultury życia codziennego, pobudzających aktywność społeczną.
 6. Utrwalanie pamięci wydarzeń, a także ludzi zasłużonych przez budowę pomników, tablic pamiątkowych, wybicie medali oraz proponowanie imion dla ośrodków kultury, dla ulic, placów.
 7. Organizowanie konkursów o mieście i regionie, wyróżnianie i nagradzanie zwycięzców.
 8. Dbałość i propagowanie upiększania miasta, troska o ochronę środowiska naturalnego dla tworzenia bardziej godziwych warunków życia mieszkańców miasta i regionu.
 9. Odpowiednie zarządzanie funduszami i majątkiem Towarzystwa dla finansowania działalności własnej, a także w miarę posiadanych środków wspierania finansowego inicjatyw i działalności innych organizacji, stowarzyszeń, klubów i ośrodków posiadających osobowość prawną, których działalność zbieżna jest z zadaniami TPSiZS i służy celom społecznym, kulturalnym i rozwojowym miasta Sanoka i okolic. Wspieranie finansowe innych stowarzyszeń musi być zgodne z wymogami prawa finansowego i rachunkowości, a rozliczenie kwot musi być poparte rachunkami i sprawozdaniem.
 10. Współpraca z Krajową Radą Regionalnych Towarzystw Kultury i z Towarzystwami Regionalnymi w kraju, udział w zjazdach, konferencjach, wydawnictwach i formach działalności, organizowanie konferencji i sympozjów własnych.
 11. Współpraca z organizacjami turystyczno - krajoznawczymi dla propagowania walorów turystycznych Ziemi Sanockiej. Popieranie powstawania ośrodków sportowych wodnych i zimowych, klimatycznych, wczasowych, leczniczych i sanatoryjnych, zgodnych z programem zagospodarowania regionu.
 12. Udział w życiu społeczno - gospodarczym miasta Sanoka i Powiatu Sanockiego poprzez czynny udział w spotkaniach z władzami lokalnymi, zgłaszanie wniosków i postulatów, tworzenie komitetów wyborczych oraz zgłaszanie kandydatów na radnych w wyborach samorządowych.

                                    ROZDZIAŁ III


          CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 15

 1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
  1. zwyczajnych
  2. wspierających
  3. honorowych
 3. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi.

§ 16

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być:
 1. Każda osoba posiadająca obywatelstwo polskie, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawioną praw publicznych, a która zgłosiła przystąpienie do Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji, uznaje Statut i zobowiązuje się pracować w Towarzystwie, została przyjęta przez Zarząd w poczet członków oraz opłaca składki przewidziane statutem.
 2. Osoby pochodzące z Sanoka i okolic, stale mieszkające za granicą i nieposiadające obywatelstwa polskiego na warunkach jak pkt.1.
 3. Młodzież w wieku od 16 do 18 lat, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych z biernym i czynnym prawem wyborczym, z tym, że w skład Zarządu Towarzystwa nie może wchodzić więcej niż w ilości 1/5.
 4. Młodzież poniżej lat 16 za zgodą ich przedstawicieli ustawowych bez prawa głosowania na walnych zebraniach, bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do Władz Towarzystwa.
 5. Od decyzji odmownej Zarządu udzielonej ubiegającemu się o przyjęcie do Towarzystwa przysługuje mu prawo odwołania do Walnego Zebrania w ciągu 2 tygodni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie należy wnieść na piśmie przez Zarząd Towarzystwa.

§ 17

Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo:
 1. Czynnego i biernego wyboru do władz TPSiZS zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.
 2. Brania udziału w zebraniach z prawem przemawiania i składania wniosków oraz imprezach organizowanych przez Towarzystwo.
 3. Działania w pracach Towarzystwa zgodnie z posiadaną specjalnością i zainteresowaniami.
 4. Wglądu w protokoły i księgi Towarzystwa, składania zapytań i podawania wniosków poza zebraniami walnymi, wnoszenia zażaleń i żądania zwołania Walnego Zebrania.
 5. Korzystania z urządzeń Towarzystwa oraz ulg, jakie Towarzystwo zapewni swym członkom.
 6. Posiadania legitymacji i noszenia odznaki Towarzystwa.
 7. Wyrażanie w ramach działalności Towarzystwa swoich wniosków i opinii wynikających ze Statutu Towarzystwa oraz prezentowania ich na zewnątrz w wystąpieniach i publikacjach w ramach działalności Towarzystwa.

§ 18

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
 1. Przestrzeganie Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa.
 2. Popieranie działalności Towarzystwa i pozyskiwanie nowych członków.
 3. Aktywny udział w realizacji celów statutowych TPSiZS.
 4. Skreślony.
 5. Regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie.
 6. Zgłaszanie do Zarządu Towarzystwa zmian miejsca zamieszkania.
 7. Zwrotu legitymacji i odznaki w razie utraty praw członkowskich.
 8. Uczestniczenie w zebraniach.

§ 19

Członków zwyczajnych zarówno indywidualnych jak też należących do Kół przyjmuje Zarząd Towarzystwa. Fakt przyjęcia potwierdzony jest wydaniem legitymacji Towarzystwa.

§ 20

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
 1. Dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa zgłoszone na piśmie Zarządowi TPSiZS.
 2. Skreślenie z listy członków TPSiZS przez Zarząd Towarzystwa z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres jednego roku pomimo uprzedniego upomnienia na piśmie.
 3. Wykluczenie uchwałą Zarządu Towarzystwa na wniosek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego za działalność na szkodę Towarzystwa lub w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.
 4. Utratę zdolności do czynności prawnych.
 5. Śmierć członka.

§ 21

 1. Członek skreślony może być ponownie przyjęty w trybie określonym w §16 pkt.1 i §19 Statutu. Zgłaszającego się kandydata obowiązuje wówczas uregulowanie składek członkowskiej za okres przynależności do Towarzystwa tj. do dnia skreślenia.
 2. Członek wykluczony może być ponownie przyjęty na warunkach nowo wstępującego, jednak nie wcześniej niż po upływie pięciu lat od daty wykluczenia.

§ 22

 1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane działalnością Towarzystwa, które zadeklarują poparcie finansowe na rzecz TPSiZS i zostaną przyjęte przez Zarząd Towarzystwa na podstawie pisemnego zgłoszenia.
 2. Członkowie wspierający mogą w miarę możliwości Towarzystwa korzystać z doradztwa specjalistycznego sekcji na zasadach określonych regulaminem uchwalonym przez Zarząd TPSiZS.
 3. Członek wspierający działa w Towarzystwie osobiście lub gdy jest to osoba prawna przez swego przedstawiciela zgłoszonego na piśmie.
 4. Członkostwo wspierające ustaje na skutek:
  1. Wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Towarzystwa.
  2. Skreślenia na podstawie uchwały Zarządu TPSiZS w związku ze zmianą profilu działalności członka wspierającego lub utratą przez niego osobowości prawnej, a także w przypadku stawiania Towarzystwu warunków współpracy niezgodnych ze Statutem, rozbieżnych z zainteresowaniami TPSiZS lub z innych niemożliwych do przyjęcia względów.
  3. Nie uregulowania składki członkowskiej w okresie 2 lat.

§ 23

 1. Godność członka honorowego TPSiZS nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju miasta Sanoka, Powiatu Sanockiego i Ziemi Sanockiej lub osiągnięć Towarzystwa.
 2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego i jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.
 3. Utrata godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej na wniosek Zarządu.

  ROZDZIAŁ IV


WŁADZE TOWARZYSTWA ICH WYBÓR, SKŁAD I KOMPETENCJE

§ 24

 1. Władzami TPSiZS są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna,
  4. Sąd Koleżeński.
 2. Kadencja wszystkich władz trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od przegłosowanej decyzji Walnego Zebrania w tym przedmiocie.

A. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 25

 1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków i uczestniczą w nim z prawem głosowania wszyscy zwyczajni członkowie TPSiZS.
 2. W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem doradczym członkowie honorowi TPSiZS i zaproszeni goście.
 3. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne, wyborcze, co 4 lata i organizacyjno - sprawozdawcze w każdym roku.
 4. Głosowanie na Walnym Zebraniu Członków może być tajne lub jawne w zależności od decyzji Walnego Zebrania.

§ 26

 1. Walne Zebranie Zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd w pierwszym półroczu każdego roku. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd informuje członków na 10 dni przed datą zebrania.
 2. Jeden tydzień przed datą Walnego Zebrania, Zarząd umożliwi członkom TPSiZS zapoznanie się z dokumentami przygotowanymi na to zebranie.
 3. Walne Zebranie Zwyczajne organizacyjno - sprawozdawcze w przypadku nie udzielenia Zarządowi absolutorium może przekształcić się w zebranie wyborcze.

§ 27

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd na podstawie uchwały poprzedniego Walnego Zebrania we wskazanym terminie, na żądanie Komisji Rewizyjnej, Zarządu, Przewodniczącego lub na pisemne żądanie z podaniem celu zebrania 1/3 części członków TPSiZS uprawnionych do głosowania.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd w terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. Zawiadomienie winno zawierać informację na czyje żądanie jest ono zwoływane.

§ 28

 1. Do ważności uchwał Walnego Zebrania wymagana jest obecność przynajmniej połowy członków i zwykła większość głosów.
 2. W przypadku braku odpowiedniej ilości członków Walne Zebranie rozpoczęte 15 minut po pierwszym terminie może obradować i uchwalać bez względu na ilość obecnych - zwykłą większością głosów - o ile zostało to zapowiedziane w ogłoszeniu o Walnym Zebraniu.
 3. W przypadku przerwania zebrania i przełożenia go na inny termin traktuje się go jak zebranie w drugim terminie i przyjmuje uchwałę zwykłą większością głosów, członków TPSiZS obecnych na zebraniu.
 4. Jednakże zmiana statutu, zawieszenie, rozwiązanie i likwidacja Towarzystwa wymaga podjęcia uchwały przez 2/3 członków obecnych na Walnym Zebraniu.
 5. Walne Zebranie sprawozdawczo - wyborcze wybiera każdorazowo przewodniczącego i sekretarza zebrania. Z przebiegu obrad spisuje się protokół, który ma być podpisany przez przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania. Wale Zebranie organizacyjno - sprawozdawcze prowadzone jest przez prezesa Towarzystwa.
 6. Obrady Walnego Zebrania jak również praca Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego prowadzone są w oparciu o regulaminy wewnętrzne TPSiZS uchwalone na Walnym Zebraniu.
 7. Indywidualnym członom Towarzystwa zamieszkałym poza Sanokiem w kraju i za granicą w związku z zaproszeniem na Walne Zebranie Towarzystwa nie przysługuje zwrot kosztów podróży ani dieta, z wyjątkiem przewodniczącego Koła, jak w §36 pkt.10.

§ 29

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków TPSiZS należy:
 1. Wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za okres działalności.
 2. Wysłuchanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz przyjęcie tych sprawozdań.
 3. Udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 4. Zatwierdzenie programu działalności Towarzystwa i budżetu na rok następny i ustalenie składki członkowskiej.
 5. Decydowanie o majątku Towarzystwa - kupno, sprzedaż, zaciąganie zobowiązań itp.
 6. Zatwierdzanie regulaminów: Walnego Zebrania, działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz regulaminu przyznawania odznaki honorowej "Zasłużony dla Sanoka".
 7. Wybór władz Towarzystwa:
  1. Przewodniczącego z wyboru imiennego,
  2. 6 członków Zarządu,
  3. Komisji Rewizyjnej w liczbie 3 członków,
  4. Sądu Koleżeńskiego w liczbie 3 członków.
 8. Załatwianie spraw odwoławczych od decyzji Zarządu.
 9. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.
 10. Decydowanie w sprawach nieobjętych Statutem.
 11. Ustalanie odznak i odznaczeń oraz regulaminów ich nadawania.
 12. Uchwalanie statutu i jego zmian.
 13. Ustalanie zasad pracy Towarzystwa.
 14. Zawieszenie działalności, rozwiązywanie, likwidacja Towarzystwa i przeznaczenie majątku.
 15. Skreślony.
 16. Podejmowanie innych uchwał wniesionych pod obrady.

§ 30

Podczas wyboru Władz Towarzystwa na Walnym Zebraniu wymagane jest uzasadnienie zgłaszanych kandydatur. Kandydaci do Władz zobowiązani są do złożenia oświadczenia, że zgadzają się na kandydowanie. Przyjmują w ten sposób zobowiązanie, że w przypadku ich wybrania pełnić będą funkcję z pełnym zaangażowaniem dla dobra Towarzystwa, miasta i regionu.

B. ZARZĄD TOWARZYSTWA

§ 31

 

1.  Zarząd składa się z Prezesa wybranego w głosowaniu imiennym oraz W-ce Prezesa, Sekretarza, Skarbnika i 3 członków, na których funkcje wybierani są ze swego grona. Członkowie ustępującego Zarządu mogą być wybierani ponownie.

2.  Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeby - nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. W zebraniach może uczestniczyć z głosem doradczym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który powiadamiany jest o każdym zebraniu Zarządu. Zebrania Zarządu zwoływane są przez Prezesa. Do ważności zebrania Zarządu wymagana jest obecność połowy członków w tym Prezesa lub W-ce prezesa. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków Zarządu. W przypadkach pilnych głosowanie może odbyć się telefonicznie i ma być wpisane do protokołu najbliższego zebrania Zarządu. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokoły, które podpisują Prezes i Sekretarz.  Podejmowane uchwały Zarządu, wykazy przyjętych członków i dokumenty zebrań wymagają podpisu Prezesa i Sekretarza.

3. W posiedzeniach Zarządu Towarzystwa mogą uczestniczyć upoważnieni członkowie Władz Miasta Sanoka, Powiatu Sanockiego i zaproszeni przez Zarząd przedstawiciele instytucji, członkowie Rad Dzielnic i inni.

4.  Dokumenty dotyczące zobowiązań finansowych podpisywane są przez Prezesa i Skarbnika lub w przypadku niemożności któregokolwiek z nich mogą być podpisane przez W-ce Prezesa i Sekretarza.

5.  W przypadku zmniejszenia składu osobowego Zarządu poniżej 4 członków, należy uzupełnić Zarząd o nowych członków, poprzez wybór ich przez Walne Zebranie.

 

            § 32

     Do kompetencji Zarządu należy:

1.      Realizacja działalności TPSiZS zgodnie z postanowieniami Statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania oraz regulaminami i planami bieżącymi.

2.      Propagowanie idei i celów Towarzystwa, pozyskiwanie członków zwyczajnych, przyjmowanie ich i wydawanie legitymacji. Skreślanie i wykluczanie członków.

3.      Przyjmowanie, a także rezygnacja z członków wspierających.

4.      Występowanie do Walnego Zebrania o nadanie godności członka honorowego lub pozbawienia tej godności.

5.      Uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, ich realizacja i przygotowanie sprawozdań dla Walnego Zebrania.

6.      Sporządzanie preliminarza budżetu, zatwierdzanie bilansu, prowadzenie rachunkowości Towarzystwa zgodnie z przepisami prawnymi, zbieranie składek członkowskich.

7.      Zwoływanie i organizacja zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków TPSiZS.

8.      Wydawanie regulaminów i instrukcji wewnętrznych oprócz zastrzeżonych dla Walnego Zebrania.

9.      Powoływanie i rozwiązywanie Kół Towarzystwa większością, co najmniej 2/3 statutowego składu zarządu.

10.  Zmiana siedziby Towarzystwa.

11.  Powoływanie sekcji i komisji oraz ich przewodniczących. Rozwiązywanie sekcji, odwoływanie przewodniczących. Oddziaływanie na sekcje dla lepszej realizacji zadań sekcji i komisji. Zatwierdzanie i dokonywanie zmian składu osobowego.

12.  Gospodarne administrowanie funduszami i majątkiem Towarzystwa oraz odpowiednia ochrona majątku, gotówki i dokumentów.

13.  Zawieranie umów, zaciąganie zobowiązań oraz ich realizacja. Prowadzenie korespondencji Towarzystwa.

14.  Przyjmowanie, względnie zwalnianie ewentualnych pracowników Towarzystwa.

15.  Zapewnianie kontaktu członkom Towarzystwa z przedstawicielami Zarządu. Organizacja stałych dyżurów w lokalu Towarzystwa.

16.  Współpraca z Władzami Miasta, Powiatu Sanockiego i Ziemi Sanockiej oraz z organizacjami i stowarzyszeniami.

17.  Przyznawanie odznak i odznaczeń zgodnie ze statutem Towarzystwa i obowiązującymi regulaminami.

18.  Podejmowanie uchwał w sprawach zastrzeżonych przez statut do kompetencji Zarządu.

19.  Członkom Towarzystwa wyróżniającym się w pracy społecznej Zarząd może udzielić pochwał na piśmie, nagród i innych wyróżnień ustalonych w regulaminie przez Walne Zebranie.

20.  Nadzór nad działalnością gospodarczą Towarzystwa.

Prezes Towarzystwa - jego obowiązki i kompetencje.

§ 33
 

1. Prezes Towarzystwa, a w przypadku przeszkody W-ce Prezes kieruje Towarzystwem i reprezentuje je na zewnątrz. W przypadkach szczególnych Prezes może upoważnić członka Zarządu do reprezentowania Towarzystwa w określonym zakresie. Upoważnienie takie jest w formie pisemnej. Korespondencja Towarzystwa, jak protokoły, sprawozdania, potwierdzenia odbioru, legitymacje, wykazy członków, programy i plany przedsięwzięć muszą być podpisane przez Prezesa i przez sekretarza. Prezes może używać pieczątki imiennej z napisem: Prezes Zarządu, imię i nazwisko.”

2. Prezes zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie i zebrania Zarządu. Obowiązkiem Prezesa jest czuwanie nad ścisłym przestrzeganiem postanowień Statutu Towarzystwa, uchwał i wytycznych Walnego Zebrania, regulaminów i uchwał Zarządu przez wszystkie organa Towarzystwa i w całej działalności.

3. Do obowiązków Prezesa należy dbałość o dokumenty, materiały i majątek Towarzystwa, nadzór nad sumiennym prowadzeniem administracji i finansów przez sekretarza i skarbnika TPSiZS lub pracownika zatrudnionego do prowadzenia administracji i finansów.

      4. Prezes współpracuje z Kołami Towarzystwa, może brać udział w ich zebraniach i w

          głosowaniu ma 1 głos.

5. Jeżeli Zarząd podejmuje uchwały niezgodne ze Statutem TPSiZS lub też sprzeczne z

   celami Towarzystwa - Prezes ma prawo zawiesić te uchwały i odwołać się do Walnego

    Zebrania.

6. Za swoją działalność Prezes odpowiada przed Walnym Zebraniem, na którym składa

    sprawozdanie.

7. Po wyborze nowego Zarządu i Prezesa, ustępujący Prezes ma obowiązek dopilnować

    protokólarnego przekazania dokumentów ogólnych i finansowych, pieczątek, a także

    majątku Towarzystwa: medali, roczników i innych złożonych w magazynie i lokalu z

    wyposażeniem. Nowego Prezesa Towarzystwa winien wprowadzić w tok

    realizowanych spraw w ciągu 14 dni.


C. KOMISJA REWIZYJNA

§ 34

 

 1. 1.    Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i jednego członka, na których funkcje wybierani są ze swego grona. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych organów wykonawczych Towarzystwa.

2.    Komisja Rewizyjna czuwa nad działalnością Towarzystwa, zgodnością działań Zarządu i innych organów TPSiZS ze Statutem, uchwałami Walnego Zebrania i

celami towarzystwa. Ma prawo dokonywania kontroli w każdym czasie, a obowiązkiem jej jest sprawdzić przynajmniej raz w roku księgi, dokumenty i stan majątkowy Towarzystwa.

3.    Z każdej kontroli Komisja sporządza protokół i występuje z wnioskiem do Zarządu, względnie do Walnego Zebrania o usunięcie niedociągnięć.

4.     Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału w posiedzeniach Zarządu i Kół z głosem doradczym.

5.     Komisja Rewizyjna składa na Walnym Zebraniu sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli działalności TPSiZS, gospodarki, funduszy i finansów oraz występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

6.     W przypadku stwierdzenia nadużyć lub złej gospodarki Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem w ciągu dwóch tygodni od daty przeprowadzenia kontroli o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

7.     Skreślony.

D. SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 35

1.      Sąd Koleżeński składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i

            jednego członka, na których funkcje wybierani są ze swego grona.

2.     Jeżeli sprawy sporne powstały między członkami Towarzystwa wynikające w związku z działalnością TPSiZS nie mogą być polubownie załatwione przez Prezesa TPSiZS ani przez Zarząd Towarzystwa - rozpatruje je i rozstrzyga Sąd Koleżeński.

3.      Sąd Koleżeński rozpatruje również i rozstrzyga wszystkie inne sprawy sporne, odstępstwa od przepisów wynikłe w obrębie Towarzystwa.

4.      W przypadku rażących naruszeń norm zawartych w Statucie Towarzystwa czy regulaminach - Sąd Koleżeński może wymierzyć kary:

a.      upomnienia,

b.     zawieszenia w prawach członka na okres 2 lat,

c.      wykluczenia z Towarzystwa.

5.      Od uchwały Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w ciągu dwóch tygodni od otrzymania uchwały. Odwołanie składa się za pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego.

6.      Skreślony.

Koła Towarzystwa

§ 36

 1.    Zamiejscowe Koła Towarzystwa mogą być powoływane na pisemny wniosek, co     najmniej 15 członków. Koła powinny mieć określone i wypracowane cele dla realizacji, których są powoływane.

2.      Zakres działalności Kół winien być określony na piśmie. Koła w swej działalności kierują się Statutem, regulaminami, uchwałami Walnego Zebrania i Zarządu Towarzystwa. Koła mogą uzyskiwać osobowość prawną.

3.   Koła wybierają - na okres 4 lat do reprezentowania i prowadzenia spraw - przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Zebrania Kół odbywają się wg potrzeb. Z zebrań spisywane są protokoły podpisywane przez przewodniczącego i sekretarza. Koła utrzymują roboczy kontakt z Zarządem Towarzystwa.

4.      Członkowie Koła są członkami TPSiZS i podlegają postanowieniom niniejszego Statutu. Nowi członkowie Kół wypełniają deklarację i są przyjmowani przez Zarząd Towarzystwa w Sanoku po zaopiniowaniu przez Zarząd Koła. Zarząd TPSiZS wydaje im legitymacje.

5.      Zebrane składki za zgodą Zarządu Towarzystwa Koła mogą zatrzymać do własnej dyspozycji z przeznaczeniem na cele statutowe. Z wydatkowanych środków Zarząd Koła składa informację Zarządowi Towarzystwa.”

6.      Koła działają na podstawie regulaminu Kół TPSiZS zatwierdzonego przez Zarząd Towarzystwa.

7.      W przypadku nie przestrzegania Statutu, uchwał Walnego Zebrania i Zarządu, lub działania na szkodę Towarzystwa, Zarząd Towarzystwa może rozwiązać Koło. Członkowie rozwiązanego Koła oddają do Zarządu legitymacje i odznaki Towarzystwa, a Zarząd Koła przekazuje protokolarnie wszelkie dokumenty, pieczątkę i pieniądze.

8.      Od decyzji Zarządu dotyczącej rozwiązania Koła - można odwołać się do Walnego Zebrania Towarzystwa na piśmie w ciągu 1 miesiąca od daty doręczenia decyzji przez Zarząd Towarzystwa.

9.      Koła Towarzystwa mogą używać pieczątki podłużnej o treści np.: Wrocławskie Koło Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej, miejscowość i adres siedziby Koła. Pieczątkę przesyła Zarząd Towarzystwa w Sanoku. Pieczątka ta służy do celów wewnętrznych. Sprawy Koła w instytucjach i urzędach załatwia Zarząd Towarzystwa z Sanoka.

10.  Jeden raz w roku przed lub na Walne Zebranie Członków przewodniczący Kół zamiejscowych za przejazd do Sanoka mogą uzyskać zwrot kosztów podróży i jedną dietę wg ogólnie przyjętych zasad, jeżeli Zarząd Towarzystwa w Sanoku ma na to pieniądze.

Majątek TPSiZS

§ 37

 1. Majątek Towarzystwa powstaje:
  1. ze składek członkowskich,
  2. darowizn, spadków, zapisów,
  3. dochodów z własnej działalności,
  4. dochodów z majątku Towarzystwa,
  5. ofiarności publiczności.
 2. Majątek Towarzystwa stanowią:
  1. nieruchomości i ruchomości,
  2. księgozbiory, wydawnictwa, medale, odznaki i inne zbiory mające wartość materialną.
 3. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.
 4. Towarzystwo może otrzymywać dotacje.

§ 38

 1. Wysokość składek członkowskich ustala swoją uchwałą Walne Zebranie Towarzystwa.
 2. Młodzież ucząca się do 24 roku życia jest zwolniona od opłacania składek członkowskich.

§ 39

1. Majątkiem Towarzystwa oraz jego funduszami dysponuje i zarządza Zarząd z zastrzeżeniem spraw podległych Walnemu Zebraniu. Dysponowanie funduszami następuje w granicach ustalonego preliminarza budżetowego.

2.     Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

3.   Zarządzanie funduszami i majątkiem Towarzystwa nie może na ruszać przepisów   finansowych i materiałowych.

4.      Majątek Towarzystwa służy realizacji i finansowaniu działalności statutowej TPSiZS.

 

§ 40


           Skreślony.

 

Postanowienia końcowe

§ 41

Walne Zebranie, Zarząd Towarzystwa i Prezes są odpowiedzialni przed ogółem członków za takie prowadzenie spraw Towarzystwa, aby nie zaistniała sytuacja, w której władza nadzorująca lub Sąd Rejestrowy miałby podstawę wszcząć postępowanie o likwidację Towarzystwa.

§ 42

1.      Zmiany Statutu, zawieszenie działalności, rozwiązanie i likwidacja Towarzystwa może być uchwalona tylko na Walnym Zebraniu większością 2/3 głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu.

2.      Wniosek o zmianę Statutu pochodzący od członków Towarzystwa musi być poparty podpisami, co najmniej 1/3 członków. Zarząd wyznacza termin Walnego Zebrania nie później niż na trzy miesiące po otrzymaniu wniosku. Zarząd winien udostępnić projekt proponowanych zmian statutu na dziesięć dni przed terminem Walnego Zebrania.

3.      Wniosek o likwidacją Towarzystwa nie może być wnioskiem nagłym i musi wpłynąć do Zarządu Towarzystwa najpóźniej sześć miesięcy przed Walnym Zebraniem, musi być zawarty w porządku dziennym tego zebrania i umieszczony w zawiadomieniach o zebraniu.

4.   Przy uchwale Walnego Zebrania o likwidacji Towarzystwa musi być równocześnie podjęta uchwała o przeznaczeniu majątku Towarzystwa. Likwidatorami Towarzystwa są członkowie jego Zarządu - lecz Walne Zebranie może postanowić inaczej. Likwidacja następuje pod nadzorem Sądu.

5.      Majątek Towarzystwa może być przeznaczony wyłącznie na cele zawarte w niniejszym Statucie.

6.  Uchwałą Walnego Zebrania o przeznaczeniu majątku likwidowanego Towarzystwa podlega zatwierdzeniu przez władze rejestracyjną.

 

 

Obowiązuje od 22.05.2013r. z wyjątkiem:

 § 29 pkt.7b, 7c, 7d , §31 pkt.1, 5, § 34 pkt.1, § 35 pkt.1 które wchodzą w życie od następnej kadencji władz Towarzystwa.