• 13 46 527 00
  • biuro@tpsizs.sanok.pl
  • Sanok

Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków TPSiZS

Porządek obrad Walnego Zebrania
sprawozdawczo – wyborczego członków Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej
w dn. 3.03.2023 r.  o godz. 17:30
lub w drugim terminie o godz. 17:45
w Regionalnej Izbie Gospodarczej przy ul. Rynek 15 w Sanoku
.

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  6. Złożenie sprawozdań:
    1. Prezesa Zarządu z działalności Zarządu za 2022 r.
    2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za 2022 r.
    3. Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego z działalności za 2022r.
  7.  Dyskusja w sprawie przedstawionych sprawozdań.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań;
    1. Zarządu
    2. Komisji Rewizyjnej
    3. Sądu Koleżeńskiego
  9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
  10. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  11. Wybór władz Towarzystwa:
    1. Przewodniczącego Zarządu,
    2. Członków Zarządu,
    3. Komisji Rewizyjnej,
    4. Sądu Koleżeńskiego.
  12. Przyjęcie uchwał Komisji Uchwał i Wniosków.
  13. Dyskusja i wolne wnioski.
  14. Zakończenie obrad.

 

                                                           Zarząd Towarzystwa Przyjaciół
                                                              Sanoka i Ziemi Sanockiej